Cinque Terre

Tinh Thần Biến

Tác giả :
Thể Loại : Kiếm Hiệp - Tiên Hiệp
Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 01: Tần Vũ
 • Chương 02: Quyết Tâm
 • Chương 03: Dạ Đàm
 • Chương 04: Phụ Tử
 • Chương 05: Tu Luyện Công Pháp Bí Tàng
 • Chương 06: Duy Nhất Đích Tuyển Trạch
 • Chương 07: Trạch Sư
 • Chương 08: Triệu Vân Hưng
 • Chương 09: Tinh Túy
 • Chương 10: Cực Hạn Huấn Luyện (1)
 • Chương 11: Cực Hạn Huấn Luyện (2)
 • Chương 12: Thự Quang (1)
 • Chương 13: Thự Quang (2)
 • Chương 14: Cực Tốc Thuế Biến (1)
 • Chương 15: Cực Tốc Thuế Biến (2)
 • Chương 16: Cực Tốc Thuế Biến (3)
 • Chương 17: Ngư Trường Kiếm
 • Chương 18: Nhất Nộ Sát Nhân (1)
 • Chương 19: Nhất Nộ Sát Nhân (2)
 • Chương 20: Sinh Tử (1)
 • Chương 21: Sinh Tử (2)
 • Chương 22: Sinh Tử (3)
 • Chương 23: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (1)
 • Chương 24: Bát Niên Hậu Đích Tần Vũ (2)
 • Chương 25: Bí Mật (1)
 • Chương 26: Bí Mật (2)
 • Chương 27: Lưu Tinh Lệ (1)
 • Chương 28: Lưu Tinh Lệ (2)
 • Chương 29: Nhất Phi Trùng Thiên (1)
 • Chương 30: Nhất Phi Trùng Thiên (2)
 • Chương 31: Thạch Trung Thạch (1)
 • Chương 32: Thạch Trung Thạch (2)
 • Chương 33: Luyện Khí Tông Sư (1)
 • Chương 34: Luyện Khí Tông Sư (2)
 • Chương 35: Luyện Khí Tông Sư (3)
 • Chương 36: Tu Chân Giới (1)
 • Chương 37: Tu Chân Giới (2)
 • Chương 38: Tu Chân Giới (3)
 • Chương 39: Tam Pho Đồ
 • Chương 40: Mưu Toán (1)
 • Chương 41: Mưu Toán (2)
 • Chương 42: Linh Khí Thành (1)
 • Chương 43: Linh Khí Thành (2)
 • Chương 44: Kim Bài Nhiệm Vụ (1)
 • Chương 45: Kim Bài Nhiệm Vụ (2)
 • Chương 46: Lưu Tinh Chi Danh
 • Chương 47: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (1)
 • Chương 48: Đệ Nhất Khối Thông Thiên Đồ (2)
 • Chương 49: Tình Thiên Phích Lịch (1)
 • Chương 50: Tình Thiên Phích Lịch (2)
 • Chương 51: Tình Thiên Phích Lịch (3)
 • Chương 52: Bồi Táng (1)
 • Chương 53: Bồi Táng (2)
 • Chương 54: Độc Tự Nhất Nhân (1)
 • Chương 55: Độc Tự Nhất Nhân (2)
 • Chương 56: Bạo Phát (1)
 • Chương 57: Bạo Phát (2)
 • Chương 58: Bạo Phát (3)
 • Chương 59: Tình Cảm
 • Chương 60: Liễu Ám Hoa Minh (1)
 • Chương 61: Liễu Ám Hoa Minh (2)
 • Chương 62: Nguy Cơ (1)
 • Chương 63: Nguy Cơ (2)
 • Chương 64: Thanh Sơn Liên Mạch (1)
 • Chương 65: Thanh Sơn Liên Mạch (2)
 • Chương 66: Độ Kiếp Chi Chiến (1)
 • Chương 67: Độ Kiếp Chi Chiến (2)
 • Chương 68: Độ Kiếp Chi Chiến (3)
 • Chương 69: Thân Tử (1)
 • Chương 70: Thân Tử (2)
 • Chương 71: Tinh Thần Biến
 • Chương 72: Tiền đề thiên kiếp
 • Chương 73: Huyết chiến thiên kiếp
 • Chương 74: Linh thức truyền âm
 • Chương 75: Lôi điện chi lực
 • Chương 76: Tinh Thần Chân Hỏa
 • Chương 77: Quy đồ
 • Chương 78: Kim Diễm ưng
 • Chương 79: Tồi khô lạp hủ
 • Chương 80: Hình thế đẩu chuyển
 • Chương 81: Lão tổ tông xuất mã
 • Chương 82: luyện hoá Kim Đan
 • Chương 83: Huyết chiến
 • Chương 84: Tinh thần lĩnh vực
 • Chương 85: Canh tân thời gian
 • Chương 86: Sinh tử nhất tuyến (Sinh tử mong manh)
 • Chương 87: Canh tân thời gian – Thời thế thay đổi
 • Chương 88: Gia nhân đoàn tụ
 • Chương 89: Tinh thần biến
 • Chương 90: Tiêu thất
 • Chương 91: Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng
 • Chương 92: Ngũ Đức Chi Tử
 • Chương 93: Chiến Vu Ô Giang Chi Thượng
 • Chương 94: Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền
 • Chương 95: ???
 • Chương 96: Mạt lộ
 • Chương 97: Tân đích chinh trình
 • Chương 98: Phiêu lưu
 • Chương 99: Hải để yêu thú thế giới
 • Chương 100: Tử Vong Nguy Ky
 • Chương 101: Tái kiến liễu, Tiểu Hắc
 • Chương 102: Vong mệnh
 • Chương 103: Ma thư “vô danh”
 • Chương 104: Sưu hồn
 • Chương 105: Vô xử khả đào
 • Chương 106: Sát lục đảo kế thời
 • Chương 107: Tần Vũ hồng nhãn, Tang Mặc điên cuồng
 • Chương 108: Tiểu Hắc quy lai
 • Chương 109: Lưỡng huynh đệ vs lưỡng huynh đệ
 • Chương 110: Kịch độc
 • Chương 111: Hoán Mệnh
 • Chương 112: Lập Nhi cô nương
 • Chương 113: Nhạ họa liễu ( Rước họa )
 • Chương 114: Tương tụ
 • Chương 115: Li Khứ
 • Chương 116: Hỏa tình
 • Chương 117: Hộ Pháp
 • Chương 118: Kham bỉ tế châm
 • Chương 119: Truy Sát Lệnh
 • Chương 120: Vĩ tùy
 • Chương 121: Phát nan
 • Chương 122: Trang Chung đích bí mật
 • Chương 123: Hầu Phí bạo nộ
 • Chương 124: Tra Hồng dữ Hầu Phí
 • Chương 125: Cửu Sát Chi Nộ
 • Chương 126: Cửu Kiếm Chi Bí
 • Chương 127: Nội Loạn
 • Chương 128: Thanh Huyền lão tổ
 • Chương 129: Nhất Kiếm Xuyên Hầu
 • Chương 130: Chân Chánh Đích Cao Thủ Lan Thúc
 • Chương 131: Vị bốc tiên tri
 • Chương 132: Tần Vũ và Lập Nhi
 • Chương 133: Tam Sát Lâm Môn
 • Chương 134: Vô ngôn đích thẩm vấn
 • Chương 135: Cân ngã môn tẩu ba!
 • Chương 136: Tử Sát lâu
 • Chương 137: Nhất tích huyết châu
 • Chương 138: Cửu Sát điện
 • Chương 139: Tử hình
 • Chương 140: Nhất oa đoan (Hốt sạch)
 • Chương 141: Phản mục
 • Chương 142: Đại Lục Hợp Thiên Môn Trận
 • Chương 143: Hầu Phí Xuất Tràng
 • Chương 144: Thanh Long Cung Chủ
 • Chương 145: Phá Trận
 • Chương 146: Bạo cuồng trạng thái
 • Chương 147: Lưu Tinh Chàng Kích
 • Chương 148: Lan Thúc Chung Hiện
 • Chương 149: Thuỳ Chi Tội
 • Chương 150: Tinh Thần Các
 • Chương 151: Không gian tháp hãm – (Không gian sụp lở)
 • Chương 152: Đằng long đại lục
 • Chương 153: Chu Thiên tinh thần đại trận
 • Chương 155: Lục đại cự đầu
 • Chương 156: Cửu Ngọc kiếm đích Sở tại
 • Chương 157: Tam huynh đệ tụ thủ
 • Chương 158: Thế khởi
 • Chương 159: Khi man
 • Chương 160: Trùng thiên sát ý
 • Chương 161: Sát
 • Chương 162: Nghiêm Nhị, truyền ngã lệnh
 • Chương 163: Đảm thức
 • Chương 164: Lập nhi đích thần thông
 • Chương 165: Tiểu Lộ
 • Chương 166: Tuân Phụng, Tư Đồ Huyết
 • Chương 167: Thập niên
 • Chương 168: Hắc sắc thành trì
 • Chương 169: Hiểm địa
 • Chương 170: Sinh tử thông đạo
 • Chương 171: Ðệ cửu bả ngọc kiếm đích ủng hữu giả
 • Chương 172: Hồng hoang đích chân chánh thực lực
 • Chương 173: Huy thủ sát nhân
 • Chương 174: Nguy cơ ám tàng
 • Chương 175: Nguy ky
 • Chương 176: Lược thi tiểu kế
 • Chương 177: Thiên kiếp đột biến
 • Chương 178: Ðồ sát nhất tràng
 • Chương 179: Tâm tính thuế biến
 • Chương 180: Ðộ kiếp chi địa
 • Chương 181: Đệ lục đạo thiên lôi (Đạo thiên lôi thứ sáu)
 • Chương 182: Hộ thân pháp bảo
 • Chương 183: Tân đích vũ khí
 • Chương 184: Bạo Loạn Tinh Hải chi hung thú
 • Chương 185: Huyết nhiễm Tinh Hải (Máu loang tinh hải)
 • Chương 186: Máu nhuộm Cửu Kiếm tiên phủ
 • Chương 187: Tiên ma tề tụ
 • Chương 188: Y Đạt đích yếu cầu
 • Chương 189: Mê ảo ma cảnh
 • Chương 190: Tần vũ nhập ma
 • Chương 191: Nguyên linh chi khí
 • Chương 192: Hảo đại nhất khối nguyên linh nguyên thạch!
 • Chương 193: Trấn phủ thạch bia
 • Chương 194: Tư sát sở vị hà
 • Chương 195: Nghiên Cơ nương nương
 • Chương 196: Nguyên anh tiêu thất
 • Chương 197: Thiên Ma huyết vân
 • Chương 198: Tối hậu đích thủ
 • Chương 199: Nghịch Ương tiên đế
 • Chương 200: Đào hoa nguyên, Hoàng tuyền lộ
 • Chương 201: Hoàng tuyền tử vong lộ
 • Chương 202: Thùy sinh thùy tử?
 • Chương 203: Sinh tức tử, tử tức sinh
 • Chương 204: Phệ Lôi ấn phù
 • Chương 205: Thủy mặc họa
 • Chương 206: Li khai tiên phủ
 • Chương 207: Hắc Diễm Quân chi giới
 • Chương 208: Thanh Hư quan, Thượng Thiên cung
 • Chương 209: Lưu tinh lệ chi biến
 • Chương 210: Bất tích nhất thiết
 • Chương 211: Tứ đại tán tiên lai đoạt bảo
 • Chương 212: Tam giới bổn nhất thể
 • Chương 213: Chu Hiển
 • Chương 214: Ta hiểu thấu trời hơn ngươi!
 • Chương 215: Kiếm tiên khôi lỗi
 • Chương 216: Sinh mệnh chi nguyên lực
 • Chương 217: Dao ngôn
 • Chương 218: Mặc Kì Lân
 • Chương 219: Tán ma Liên Trùng
 • Chương 220: Tiền Vãng Bằng Ma đảo
 • Chương 221: Minh Lương chân nhân quy lai
 • Chương 222: Đoạt bảo
 • Chương 223: Thần thú đích đẳng cấp
 • Chương 224: Tống hà lễ vật
 • Chương 225: Phong khởi
 • Chương 226: Độ Kiếp trung kì
 • Chương 227: Huyền Băng cảnh
 • Chương 228: Lĩnh vực chi chiến
 • Chương 229: Hầu Phí, Hắc Vũ
 • Chương 230: Chấn đãng
 • Chương 231: Tử thương vô số
 • Chương 232: Tiên ma tư sát
 • Chương 233: Nộ hỏa trùng thiên
 • Chương 234: Mục tiêu
 • Chương 235: Chân Dương môn
 • Chương 236: Nghi hoặc
 • Chương 237: Xung đột bạo phát
 • Chương 238: Huyết lưu thành hà
 • Chương 239: Đông thiên lí đích nhất bả hỏa
 • Chương 240: Thiên Hỏa chân nhân
 • Chương 241: Thời khắc hỗn loạn
 • Chương 242: Hảo nhất cá Thiên Hỏa đạo hữu
 • Chương 243: Không trung lâu các
 • Chương 244: Phòng ngừa ta thuấn di
 • Chương 245: Liên thủ
 • Chương 246: Canh mãnh liệt ta ba
 • Chương 247: Sự gia nhập của Bạo Loạn Tinh Hải
 • Chương 248: Sứ giả thượng giới
 • Chương 249: Phương Điền và Tông Quật
 • Chương 250: Đạp thượng Thanh Hư Sơn
 • Chương 251: Nhị nhân phá trận
 • Chương 252: Phá Thiên đồ đích quy chúc
 • Chương 253: Tiên giới sứ giả hạ phàm
 • Chương 254: Tài Đại Khí thô
 • Chương 255: Bách Tê Lôi ấn phù
 • Chương 256: Kiếm tiên đối quyết
 • Chương 257: Huyết ma
 • Chương 258: Nhất điều tiêu tức
 • Chương 259: Man Càn
 • Chương 260: Tối cường vũ lực đích siêu thần thú
 • Chương 261: Thiên Kiếp Hàng Lâm
 • Chương 262: Cửu cửu trọng kiếp
 • Chương 263: Kiếp hậu dư sinh
 • Chương 264: Tề tụ Tuyết Ngư đảo
 • Chương 265: Ám trung tranh đấu
 • Chương 266: Phách mại Phá Thiên đồ
 • Chương 267: Tối hậu đích doanh gia
 • Chương 268: Phi thăng, vô nại
 • Chương 269: Tam phương hiệp định
 • Chương 270: Chân diệc giả giả diệc chân
 • Chương 271: Xuất phát
 • Chương 272: Man Càn chi nộ
 • Chương 273: Tử vong thâm uyên
 • Chương 274: Cực địa
 • Chương 275: Lưỡng phương hội tụ
 • Chương 276: Huyết Linh phù
 • Chương 277: Nghịch Ương Cảnh
 • Chương 278: Cực địa( thượng)
 • Chương 279: Cực địa(hạ)
 • Chương 280: Thực Lực của Tông Quật
 • Chương 281: Phân biệt tiền định
 • Chương 282: Tối hậu nhất cá
 • Chương 283: Biệt ly
 • Chương 284: Nhất miết
 • Chương 285: Bạch Huyền Quân
 • Chương 286: Thủ Quan Giả
 • Chương 287: Vạn Thú Phổ
 • Chương 288: Tranh Đoạt Vạn Thú Phổ
 • Chương 289: Sư thúc, người làm sao để tới đây?
 • Chương 290: Cao thủ như mây
 • Chương 291: Hà khứ hà tòng (Đến như thế nào, đi như thế nào)
 • Chương 292: Đệ nhất, đệ nhị, đệ tam
 • Chương 293: Nghịch Ương tiên đế tử chi mê(Những bí ẩn trong cái chết của Nghịch Ương tiên đế)
 • Chương 294: Lan thúc đích lễ vật(Lễ vật của Lan thúc)
 • Chương 295: Truyện tống
 • Chương 296: Nhẫn
 • Chương 297: Thiên ngoại(Ngoài bầu trời)
 • Chương 298: Khả liên (Đáng thương)
 • Chương 299: Hoàng Thạch tinh khổ tu (Khổ tu tại Hoàng Thạch tinh)
 • Chương 300: Tinh Thần Biến đệ thất cảnh giới(Cảnh giới thứ bảy của Tinh Thần Biến)
 • Chương 301: Thị thuấn di ma?
 • Chương 302: Phi thăng tiên ma yêu giới
 • Chương 303: Phong Nguyệt Tinh
 • Chương 304: Tái tạo kinh mạch
 • Chương 305: Tam hồn cửu luyện
 • Chương 306: Bái kiến
 • Chương 307: Truyền tấn linh châu
 • Chương 308: Tranh đoạt quyền khống chế
 • Chương 309: Hốt du
 • Chương 310: Tam thập lục quân
 • Chương 311: Sự tình hữu biến
 • Chương 312: Quang minh chính đại
 • Chương 313: Bế quan
 • Chương 314: Ngọc Kiếm Tông lai nhân
 • Chương 315: Kiếm đãng bát phương
 • Chương 316: Vạn Thú phổ đệ nhị tầng
 • Chương 317: Cửu cấp Yêu vương
 • Chương 318: Đột lai đích kinh hỉ
 • Chương 319: Tần Vũ này, Tần Vũ kia
 • Chương 320: Vũ Hoàng chi lệnh
 • Chương 321: Cái chết của Hàn Thư
 • Chương 322: Mưa máu nơi Phong Nguyệt Tinh
 • Chương 323: Bồi táng ba
 • Chương 324: Bỏ trốn
 • Chương 325: Tập sương
 • Chương 326: Chập phục
 • Chương 327: Hãm tịnh (Cạm bẫy)
 • Chương 328: Các phương vân tập (Các phương tụ tập)
 • Chương 329: Đế cấp đích đối chiến
 • Chương 330: Nguy cơ
 • Chương 331: Giảo cục nhân
 • Chương 332: Thần khí ‘Chuyển Không’
 • Chương 333: Vô Danh
 • Chương 334: Hoàng tử Vô Danh
 • Chương 335: Kinh thiên chi chiến
 • Chương 336: Túy tửu( thượng)
 • Chương 337: Túy tửu( hạ)
 • Chương 338: Thiên Cương
 • Chương 339: Phí Phí đích tấn tức
 • Chương 340: Linh hồn tu luyện
 • Chương 341: Hắc động chi cảnh
 • Chương 342: Tiểu hữu, ngã môn đẳng trứ nhĩ
 • Chương 343: Tiểu hữu thị thuỳ
 • Chương 344: Lục y thiếu nữ
 • Chương 345: Sát nhân
 • Chương 346: Nguyên lai thị nhĩ
 • Chương 347: Bất tử
 • Chương 348: Tiếp liên đăng tràng
 • Chương 349: Tôn nữ
 • Chương 350: Tam Cá Yếu Cầu
 • Chương 351: Khương Lan Giới Nội
 • Chương 352: Công thành li khai
 • Chương 353: Song đế tiệt sát (Song đế đón giết)
 • Chương 354: Tiêu thất (Biến mất)
 • Chương 355: Tiềm phục tu luyện biến đổi
 • Chương 356: Chỉ pháp
 • Chương 357: Băng Phong Tông
 • Chương 358: Định kế
 • Chương 359: Nhất chỉ
 • Chương 360: Ám Tinh giới
 • Chương 361: Nguyệt Nha Loan
 • Chương 362: Kiến diện (Gặp mặt)
 • Chương 363: Lão bằng hữu môn (Những người bạn già)
 • Chương 364: Thương định
 • Chương 365: Toả Nguyên Luyện Hoả trận
 • Chương 366: Vũ Hoàng đích nộ hoả
 • Chương 367: Tịch tẫn thiên hoả
 • Chương 368: Khương Lan Giới đích phòng ngự
 • Chương 369: Vô Song Cảnh kiếm
 • Chương 370: Tam Đại Yêu Đế
 • Chương 371: Ốc Lam đích thừa nặc
 • Chương 372: Hoành tảo
 • Chương 373: Thanh danh viễn bá
 • Chương 374: Chúc vu na nhất giới?
 • Chương 375: Truyền tấn mật trận
 • Chương 376: Thuý vân tinh
 • Chương 377: Mê thần đồ quyển
 • Chương 378: Yêu giới tam hoàng
 • Chương 379: Truyền thừa cấm địa
 • Chương 380: Thanh tâm phong
 • Chương 381: Thanh hộ vệ
 • Chương 382: Tương tụ
 • Chương 383: Huynh đệ đồng tâm
 • Chương 384: Tiệt sát địa điểm
 • Chương 385: Súc thê
 • Chương 386: Thần khí hủy
 • Chương 387: Nhất quyền
 • Chương 388: Ninh tĩnh đích dạ (Màn đêm yên tĩnh)
 • Chương 389: Nhất Lộ Hướng Bắc
 • Chương 390: Tam huynh đệ tương tụ
 • Chương 391: Biến dị siêu cấp thần thú
 • Chương 392: Khủng Long Công Pháp
 • Chương 393: Tuế Nguyệt Du Du
 • Chương 394: Thiên niên khổ tu
 • Chương 395: Hắc Ô tinh
 • Chương 396: Kiến Tông Quật
 • Chương 397: Cân tung (Theo dõi)
 • Chương 398: Nhất chiến
 • Chương 399: Tha thời gian
 • Chương 400: Thông cáo thiên hạ
 • Chương 401: Tiềm Nhập
 • Chương 402: Linh Hồn
 • Chương 403: Như hà đáo?
 • Chương 404: Hắc Vũ đích thân thế
 • Chương 405: Tu luyện trên thiên thạch
 • Chương 406: Liên hợp
 • Chương 407: Tinh thần không gian
 • Chương 408: Động xuân tâm
 • Chương 409: Quách Phàm
 • Chương 410: Thần kiếp
 • Chương 411: Tề tụ phong loan tinh
 • Chương 412: Chính diện giao thủ
 • Chương 413: Độ thần kiếp
 • Chương 414: Tam trọng thần kiếp
 • Chương 415: Trừng phạt của Thanh Đế
 • Chương 416: Não tu( thẹn quá hoá giận)
 • Chương 417: Triệu tập
 • Chương 418: “Tinh thần biến” đệ cửu cảnh giới
 • Chương 419: Thần hỏa
 • Chương 420: Bị phát hiện
 • Chương 421: Vũ Hoàng chi tử
 • Chương 422: Mê Thần điện
 • Chương 423: Cải biến mục tiêu (Thay đổi mục tiêu)
 • Chương 424: Trọng Tụ tinh
 • Chương 425: Kim chúc thú
 • Chương 426: Tang Nạp thôn
 • Chương 427: Thí luyện Ám tinh
 • Chương 428: Đế cấp kim chúc thú
 • Chương 429: Trưởng Lão
 • Chương 430: Đản sinh chi mê
 • Chương 431: Thân phân kiểm nghiệm
 • Chương 432: Tân nhất nhâm Kim Hình Quân
 • Chương 433: Xuất phát, thí luyện tinh!
 • Chương 434: Ám tinh chi khổ tu
 • Chương 435: Nhất nguyên trọng thủy
 • Chương 436: Bách niên đích tu luyện
 • Chương 437: Linh hồn chi đại viên mãn
 • Chương 438: Tha khiếu ‘Tả Thu Mi’
 • Chương 439: Diễn luyện côn pháp
 • Chương 440: Khương Lan giới tầng thứ hai
 • Chương 441: Linh hồn đổng kết
 • Chương 442: Tiến vào Mê Thần điện
 • Chương 443: Kim Hình quân Hình Viễn
 • Chương 444: Cư Dân Bản Địa
 • Chương 445: Tam đại quân chủ tề tựu
 • Chương 446: Nhập Mê Thần điện
 • Chương 447: Mê Thần Điện Nội Điện
 • Chương 448: Mê Thần điện chủ nhân đích lưu ngôn
 • Chương 449: Nhất can trường thương
 • Chương 450: Mê Thần điện đích quản gia
 • Chương 451: Khôi lỗi (Con rối)
 • Chương 452: Hồi hương
 • Chương 453: Nhị ca Tần Chính
 • Chương 454: Quy lai
 • Chương 455: Lưu Tuyền tinh hệ
 • Chương 456: Phụ tử đoàn tụ
 • Chương 457: Ân nhân
 • Chương 458: Huyền Hi đích tự bạch
 • Chương 459: Phá khai phong ấn
 • Chương 460: Cải tạo tiên phủ
 • Chương 461: Ngươi trốn được sao?
 • Chương 462: Tam thập lục trọng điệp lãng?
 • Chương 463: Quy hoàn
 • Chương 464: Thượng cấp thần nhân
 • Chương 465: Khương Nghiên đích thân phận
 • Chương 466: Ngân Hoa mỗ mỗ đích cảnh báo
 • Chương 467: Lưỡng điều truyền tấn
 • Chương 468: g 50: Ngộ Long
 • Chương 469: Tân đích hy vọng: Ngộ Long
 • Chương 470: Cảm ứng thần kiếp : Ngộ Long
 • Chương 471: Hình Viễn đích thần kiếp : Ngộ Long
 • Chương 472: Vị trí Quân chủ : Ngộ Long
 • Chương 473: Kim Hình linh châu: Ngộ Long
 • Chương 474: Khai mở Khí Vật điện: Ngộ Long
 • Chương 475: Ba kiện hồng mông linh bảo: Ngộ Long
 • Chương 476: “Trận đạo” cửu bách quyển: Ngộ Long
 • Chương 477: Quay lại: Ngộ Long
 • Chương 478: Sủng vật tại Mê Thần điện: Ngộ Long
 • Chương 479: Độ thần kiếp : Ngộ Long
 • Chương 480: Tối hậu nhất chiêu : Ngộ Long
 • Chương 481: Hoàn toàn luyện hóa : Ngộ Long
 • Chương 482: Tiên Ma Yêu giới thiên hoàn : Ngộ Long
 • Chương 483: Quyển 15: Ngộ Long
 • Chương 484: Như thế thần giới: Ngộ Long
 • Chương 485: Phúc bá đích trữ vật giới chỉ: Ngộ Long
 • Chương 486: Tỏa Thần tháp: Ngộ Long
 • Chương 487: Vô cùng thôi diễn: Ngộ Long
 • Chương 488: Địa Để Huyệt Long: Ngộ Long
 • Chương 489: Ba quyển trục màu vàng: Ngộ Long
 • Chương 490: Tinh thần không gian đích biến hóa: Ngộ Long
 • Chương 491: Phù Giác thôn đích cựu nhân: Ngộ Long
 • Chương 492: Bang mang: Ngộ Long
 • Chương 493: Tu luyện giả tại Huyễn Kim Sơn: Ngộ Long
 • Chương 494: Thần Bí Nam Nhân: Ngộ Long
 • Chương 495: Tu La hải: Ngộ Long
 • Chương 496: Hai sự chọn lựa: Ngộ Long
 • Chương 497: Nhất bộ đồng hành: Ngộ Long
 • Chương 498: Trận pháp bát cấp: Ngộ Long
 • Chương 499: Chủ nhân Mê Nhĩ sơn: Ngộ Long
 • Chương 500: Song ngư Mê Nhĩ sơn: Ngộ Long
 • Chương 501: Uy của Hùng Hắc: Ngộ Long
 • Chương 502: Tối cường sát trận: Ngộ Long
 • Chương 503: Tương trì: Ngộ Long
 • Chương 504: Khấu Đầu: Ngộ Long
 • Chương 505: Khai thiên tích địa : Ngộ Long
 • Chương 506: Càn khôn chi cảnh: Ngộ Long
 • Chương 507: Hỏa diễm: Ngộ Long
 • Chương 508: Thần kiếm Xích Huyết: Ngộ Long
 • Chương 509: Độc hồn câu: Ngộ Long
 • Chương 510: Kinh hỷ đích phát hiện (Phát hiện đáng mừng): Ngộ Long
 • Chương 511: Nhất cá,hựu nhất cá
 • Chương 512: Đàm Cửu
 • Chương 513: Bát đại gia tộc
 • Chương 514: Uy hiếp
 • Chương 515: Tam phương thủ lĩnh
 • Chương 516: Quần chiến
 • Chương 517: Tàng nặc (Ẩn nấp)
 • Chương 518: Đột biến
 • Chương 519: Thảm lệ cửu diệp hoa liên
 • Chương 520: Tàn Tuyết thần thương
 • Chương 521: Tiểu Hắc đích tu luyện đạo lộ
 • Chương 522: Lộ nhân giai tri
 • Chương 523: Bắc Cực Phiêu Tuyết thành
 • Chương 524: Tình thế bất diệu
 • Chương 525: Hiện thân
 • Chương 526: Hiên nhiên đại ba
 • Chương 527: Tiền phó hậu kế
 • Chương 528: Cuồng thu phó nhân
 • Chương 529: Thượng bộ thiên thần xuất hiện
 • Chương 530: Trận pháp ‘Càn Khôn’
 • Chương 531: Đạo của ta không đơn độc
 • Chương 532: Trận pháp tông sư
 • Chương 533: Các phương yêu thỉnh
 • Chương 534: Đông Cực Huyễn Kim Sơn
 • Chương 535: Điện Phủ
 • Chương 536: Tranh đoạt
 • Chương 537: Gây hấn
 • Chương 538: Thời gian pháp tắc?
 • Chương 539: Hoa Liên phân thân biến dị
 • Chương 540: Nhân tuyển
 • Chương 541: Thủ chiến
 • Chương 542: Người đứng đầu sau Thần Vương
 • Chương 543: Trường chiến tranh khủng bố nhất thần giới
 • Chương 544: Cảnh giới mới
 • Chương 545: Vũ trụ sơ thành
 • Chương 546: Khương Lan Đệ Tam Tầng
 • Chương 547: Tái Kiến Lan Thúc
 • Chương 548: Tam thiên tôn
 • Chương 549: Cuối cùng cũng gặp lại
 • Chương 550: Tuyển Trạch
 • Chương 551: Luyện khí chi đạo
 • Chương 552: Ngàn vạn lần thí nghiệm
 • Chương 553: Số lượng thiên thần khí khủng bố
 • Chương 554: “Tàn Tuyết” chung thành
 • Chương 555: Kiến nghị
 • Chương 556: Tranh luận
 • Chương 557: “Phệ linh”
 • Chương 558: Tân chủ nhân Mê Thần điện
 • Chương 559: Minh ngôn
 • Chương 560: Tâm kết
 • Chương 561: Nhập Phiêu Tuyết thành
 • Chương 562: Gặp mặt
 • Chương 563: Ngày chiêu thân
 • Chương 564: Tam kiện lễ vật
 • Chương 565: Thụ nhân sở thác
 • Chương 566: Giai thê
 • Chương 567: Kiên trì
 • Chương 568: Đề tỉnh của Lôi Phạt thiên tôn
 • Chương 569: Bội phục
 • Chương 570: Tiêu Diêu thiên tôn
 • Chương 571: Hạ hỷ
 • Chương 572: Ba kiện linh bảo
 • Chương 573: Bình phán
 • Chương 574: Phong ba
 • Chương 575: Mục tiêu
 • Chương 576: Nam Hải khu vực
 • Chương 577: Trúc Lâm đảo chủ
 • Chương 578: Hải để phủ để (Tòa phủ đệ dưới đáy biển)
 • Chương 579: Thiên địa dị biến
 • Chương 580: Tân đích thần vương
 • Chương 581: Thối xuất chiêu thân
 • Chương 582: Tử huyền phủ
 • Chương 583: Bình Phán
 • Chương 584: Kinh thán đích lễ vật đại
 • Chương 585: Biến đổi bất ngờ
 • Chương 586: Khảm phạt
 • Chương 587: Tàng khố
 • Chương 588: Hồng Mông linh khí?
 • Chương 589: Thiên địa động
 • Chương 590: Tân đích tượng thần
 • Chương 591: Đệ tam cá danh ngạch (Số danh lần thứ ba)
 • Chương 592: Sính lễ
 • Chương 593: Sinh mệnh linh hồn chi lệ
 • Chương 594: Tuyên bố
 • Chương 595: Phân đạo dương tiêu
 • Chương 596: Thệ yếu sát chi
 • Chương 597: Công khai
 • Chương 598: Tiên ma yêu giới
 • Chương 599: Động phòng hoa chúc dạ
 • Chương 600: Thực lực đột thăng
 • Chương 601: Thông đạo
 • Chương 602: Chúc mục
 • Chương 603: Linh hồn công kích
 • Chương 604: Chu Thông
 • Chương 605: Tọa khán chúng thần vương
 • Chương 606: Bế quan
 • Chương 607: Bế quan (2)
 • Chương 608: Thủy mạc
 • Chương 609: Khuyến thuyết
 • Chương 610: Hỏa Nguyên Linh châu
 • Chương 611: Vạn lí giang sơn
 • Chương 612: Thánh hoàng quyết liệt
 • Chương 613: Lôi Phạt thiên tôn đích hàng lâm
 • Chương 614: Tỷ tỷ Tả Thu Mi
 • Chương 615: Bắc hải chi cực
 • Chương 616: Băng phủ địa ngục
 • Chương 617: Đông hải lão quỷ
 • Chương 618: Sanh sanh bất tức
 • Chương 619: Cao thủ chân chính
 • Chương 620: Vũ trụ bổn nguyên
 • Chương 621: Thần vương cảnh
 • Chương 622: Kiến cơ (Làm nền)
 • Chương 623: Mê Vụ thành
 • Chương 624: Hãn Nhiên Lai Tập
 • Chương 625: Đống Kết
 • Chương 626: Thần Vương Vẫn Lạc
 • Chương 627: Hàng lâm
 • Chương 628: Địa vị
 • Chương 629: Phù Điêu Thông Đạo
 • Chương 630: Huyền phù đích thạch bản
 • Chương 631: Nữ hài Tử Hà
 • Chương 632: Nhi tử Tần Tư
 • Chương 633: Khắc Lôi Duy Cách
 • Chương 634: Nhị ca
 • Chương 635: Phù Thế ấn
 • Chương 636: Thương Thiên ấn
 • Chương 637: Đồ lục
 • Chương 638: Thối nhất bộ
 • Chương 639: Thệ ngôn
 • Chương 640: Huyết hải nữ vương
 • Chương 641: Huyền thanh nhất khí côn
 • Chương 642: Thân thể đích chàng kích
 • Chương 643: Cải biến đột ngột
 • Chương 644: Mười năm
 • Chương 645: Hậu thổ ấn xuất thế
 • Chương 646: Trọng trọng kiếp sát
 • Chương 647: Tất cả để cho con
 • Chương 648: Chấn nhiếp sát chiêu
 • Chương 649: Lại một Tu La thần vương
 • Chương 650: Tàn Sát Lạnh Lùng
 • Chương 651: Lạt Thủ
 • Chương 652: Thối Lui
 • Chương 653: Dò hỏi
 • Chương 654: Súc thế
 • Chương 655: Vạn Dân Ấn xuất thế
 • Chương 656: Thánh Hoàng gục ngã
 • Chương 657: Thiên tôn xuất thủ
 • Chương 658: Thời gian đảo lưu
 • Chương 659: Mộc Ngư
 • Chương 660: Ngày tàn của các thần vương
 • Chương 661: Tiêu Diêu Thiên Tôn
 • Chương 662: Kết cục mới
 • Chương 663: Thanh tu lão giả
 • Chương 664: Xa Hầu Viên
 • Chương 665: Thiên Tôn Linh bảo
 • Chương 666: Tặng dữ
 • Chương 667: Đây là số mệnh
 • Chương 668: Phụ thân?
 • Chương 669: Thiên Tôn Thị Tha
 • Chương 670: Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục – Thượng)
 • Chương 671: Hồng Mông kim bảng (Đại kết cục) – cuối
 • Tinh Thần Biến là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung về một câu Truyện Tiên Hiệp hoành tráng kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên Thần Giới tìm người yêu.

  Tần Vũ đã gặp duyên kỳ ngộ học được Tinh Thần Biến công pháp của Lôi Vệ, gian khổ tu luyện để làm cho người thân mình an toàn, nhờ sự giúp sức của Lan thúc(chú của người yêu) và Nghịch Ương tiên đế để phi thăng lên tiên giới và thần giới, nhưng rồi tại thần giới tranh đấu với cả nhà thần vương của Lôi Phạt thành và Lôi Phạt thiên tôn, cuối cùng nhờ sự giúp sức của Lôi Mông (sau này là nhị sư huynh của Tần Vũ và cũng là Lâm Lôi trong truyện Bàn Long cùng tác giả) phát triển lên sau này đã sáng tạo ra Tần Mông vũ trụ của riêng mình.

  Truyện Tinh Thần Biến mang đậm sắc thái tiên, thần, lấy tinh thần dũng cảm vượt khó khăn, cố gắng đến cực hạn của bản thân nhân vật chính để đi tìm được tình yêu của mình.