Cinque Terre

Đông Chu Liệt Quốc

Tác giả :
Thể Loại : Tiểu Thuyết Trung Quốc
EPUB MOBI PDF Đọc Online

Danh sách chương


 • Chương 1: Nghe Lời Hát Tuyên Vương Khinh Sát Giãi tình oan , Ðỗ Bá hiển linh
 • Chương 2: Bao Quýnh Chuộc Tội Dâng Mỹ Nữ U vương đốt lửa lừa chư hầu
 • Chương 3: Quân khuyển nhung làm loạn kiểu kinh vua bình vương thiên ðô lạc ấp
 • Chương 4: Tần Vương Nằm Mộng Thấy Con Trời Trịnh Trang tìm mẹ đào hầm đất
 • Chương 5: Châu, Trịnh hai nước gởi con tin Lỗ, Tống một lòng đi chinh phạt
 • Chương 6: Vì nghĩa, Thạch,Thác giết con Mượn lịnh, Trang công đánh Tống
 • Chương 7: Ganh tài, Công tử Át giết Khảo thúc Tham chức, Công tử Vận hại vua hiền
 • Chương 8: Mưu sâu, Hoa Đốc phế vua Tống Làm cao, Trịnh Hốt chê vợ Tề
 • Chương 9: Văn khương, gái Tề về nước Lỗ Chúc đạm, tướng Trịnh bắn vua Châu
 • Chương 10: Ngôi nhà Châu , Hùng Thông tiếm vị Nơi nước Trịnh, TềTúc thay vua
 • Chương 11: Ỷ công lao , Tống Trang Công đòi của Giết rể Ung, Trịnh Tế Túc đuổi vua
 • Chương 12: Tuyên Công dâm loạn lập Tân đài CừDi âm mưu tôn vua khác
 • Chương 13: Lỗ Hầu cùng vợ sang Tề Trịnh Vĩ , chúa tôi bị giết
 • Chương 14: Trái lệnh, Châu Thiên Tử nổi xung Gặp ma, Tề Tương Công hoảng hốt
 • Chương 15: Ung Lẫm lập mưu giết tân chúa Lỗ công bại trận nơi Kiều thời
 • Chương 16: Giử lời hứa , Thúc Nha tiến Quản Trọng Lập mưu cao, Tào Quới thắng binh Tề
 • Chương 17: Nước Tống ăn lễ giết Trường Vạn Vua sở tham sắc bắt Tức Hầu
 • Chương 18: Tào muội vung gươm dọa Tềhầu Hoàn công thắp đuốc phong Ninh thích
 • Chương 19: Trịnh lệ công lập mưu về nước Châu huệ vương tìm kế phục thù
 • Chương 20: Tấn hiến công mê sắc lập Ly cơ Sở thành vương chuộng tài phong Đấu Cấu
 • Chương 21: Quản trọng đoán thần Du nhi Tề hầu đánh nước Cô trúc
 • Chương 22: Quí hữu đảm đương nước Lỗ Tề hầu trông thấy yêu ma
 • Chương 23: Ham chim hạc, Vệ hầu mất nước Giận sở vương, Tề chúa hưng binh
 • Chương 24: Tề hoàn công lấy lòng đãi sứ Sở Hội chư hầu nhất dạ phục vua Châu
 • Chương 25: Đánh nước Quắc, Tuân tức mượn đường Nuôi trâu giỏi , Lý Hề làm tướng
 • Chương 26: Bách Lý Hề nhận được vợ cũ Tần Mục công mộng thấy điềm lành
 • Chương 27: Ly Cơ lập kế giết Thân Sinh Hiến công gần chết dặn Tuân Tức
 • Chương 28: Lý Khắc một tay giết hai vua Di Ngô nhờ Tần về nước Tấn
 • Chương 29: Tấn Huệ công bắt giết người trung Quản Di Ngô trối trăng việc nước
 • Chương 30: Tấn Huệ công bội ước cử binh Tần Mục Cơ giận thân tự tử
 • Chương 31: Tấn Huệ công nồi giận giết tướng Giới Tử Thôi cắt thịt nuôi vua
 • Chương 32: Án Nga Nhi thủ tiết chết theo Tề Công Tử tranh ngôi nổi loạn
 • Chương 33: Thế tử Chiêu trở về nưóc Tề Tống Tương công mắc lừa nước Sở
 • Chương 34: Tống Tương công lá cờ nhân nghĩa Tề Khương thị chén ruợn biệt ly
 • Chương 35: Tấn Trùng Nhĩ trở về nước nhà Tấn Hoài Doanh vui vầy duyên mới
 • Chương 36: Tấn Hoài công trốn sang Cao Lương Tần Mục công phù lập Trùng Nhĩ
 • Chương 37: Giới Tử Thôi cõng mẹ đi ẩn Công tử Đái tham sắc làm càn
 • Chương 38: Chu tương vương tránh sang nước khác Tấn Văn công thu phục lòng dân
 • Chương 39: Triển Hỉ hỏi kế Liễu Hạ Huệ Ngụy Thù đốt nhà Hỉ Phụ Cơ
 • Chương 40: Tiên Chẩn lập kế lừa Đắc Thần Tấn Sở giao binh tại Thành Bộc
 • Chương 41: Thành Đắc Thần rút gươm tự tử Tấn Văn công phụng mệnh đăng đàn
 • Chương 42: Tương vương thiết triều ở Hà Dương Nguyên Huyền khiếu oan cho Thúc Vũ
 • Chương 43: Ninh Du lập kế cứu vua Vệ Chúc Vũ thương thuyết lui quân Tần
 • Chương 44: Thúc Thiêm lâm hình cãi vua Tấn Huyền Cao giả mệnh khao quân Tần
 • Chương 45: Mạnh minh cậy tài bị tấn vây tiến chẫn cởi giáp cho địch bắn
 • Chương 46: Thượng thần giết cha ở trong cung quân tần chết trận được cúng tế
 • Chương 47: Lộng ngọc cưỡi phượng theo tiêu sử triệu thuẫn bội tần lập di cao
 • Chương 48: Năm tướng bàn nhau làm loạn Tấn Thọ Dư lập kế đánh lừa Tần
 • Chương 49: Công tử bão phóng tiền mua nước tề ý công tham sắc hại thân
 • Chương 50: Trọng toại tôn lập oa công tử triệu thuấn khuyên can tấn linh công
 • Chương 51: Ðồng hồ chép thẳng án ðào viên vua sở mừng công mở ðại hội
 • Chương 52: Công tử tống nghĩ ghen miếng ăn trần linh công qúa mê sắc ðẹp
 • Chương 53: Sở trang vương trả lại đất trần tấn cảnh công đem quân đánh trịnh
 • Chương 54: Sở vương đuổi quân lâm phủ ưu mạnh đóng vai tôn thúc giao
 • Chương 55: Giắt dao lẻn vào dinh quân sở kết cỏ bắt được tướng nước tần
 • Chương 56: Tề khoảnh công bày cuộc mua cười phùng sửu phủ thay hình cứu chủ
 • Chương 57: Vu thần kết duyên với hạ cơ trình anh đền ơn cho triệu thuẫn
 • Chương 58: Ngụy tướng sang tần đón thầy thuốc dưỡng thúc vì vua bắn kẻ thù
 • Chương 59: Tư đồng cậy thế tấn lệ công triệu vũ báo thù đồ ngạn giả
 • Chương 60: Tuân dinh hiến kế chia quân ngạch chư hầu đem binh vây bức dương
 • Chương 61: Tấn điệu công cử binh đánh sở tôn lâm phủ nổi loạn đuổi vua
 • Chương 62: Chư hầu đem quân vây tề quốc vua tấn lập kế đuổi loan doanh
 • Chương 63: Kỳ hề ra sức cứu dương thiệt phạm uởng lập kế hiếp ngụy thư
 • Chương 64: Loan doanh diệt tộc thành khúc ốc kỷ lương tử chiến cửa thả vu
 • Chương 65: Giết tề quang, thôi, khánh cướp quyền rước vệ khản, ninh hỉ chuyên chính
 • Chương 66: Miễn dư giết hại nhà ninh hi thôi trữ mắc lừa mưu khánh phóng
 • Chương 67: Lư bồ quí đuổi được khánh phong sở linh vương tranh làm bá chủ
 • Chương 68: Tấn bình công thích nghe âm nhạc trần vô vũ chịu phóng gia tài
 • Chương 69: Sở linh vương cậy thế hùng cường án bình trọn thi tài ăn nói
 • Chương 70: Giết ba anh, sở bình vương lên ngôi hội chiêu hầu, tấn chiêu công làm chủ
 • Chương 71: Vì quả đào, cùng nhau sống chết tham gái đẹp, quên tình cha con
 • Chương 72: Dụ hai con, sở bình lập kế nghĩ một đêm, ngũ viên bạc đầu
 • Chương 73: Ngũ viên giả dại hát giữa chợ chuyên chư dâng cá giết vương liêu
 • Chương 74: Giết vô cực tỏ lòng nang ngoã đâm khánh ky nổi tiếng yêu ly
 • Chương 75: Tôn vũ dạy cung nữ tập trận nang ngoã bắt chư hầu lễ tiến
 • Chương 76: Hạp lư tiến vào thành sinh đô ngũ viện khai quật mộ vua sở
 • Chương 77: Giọt lệ bao tư tràn sân tần chiếc thuyền chiêu vương về nước sở
 • Chương 78: Lê di hiến kế dùng lai binh khổng tử kể tội giết thiếu chính
 • Chương 79: Lê di lập kế hại khổng tử văn chủng bày mưu thông bá hi
 • Chương 80: Phù sai mắc mưu tha vua việt câu tiễn hết sức thờ nước ngô
 • Chương 81: Tây thi làm mê hoặc vua ngô tử cống đi du thuyết các nước
 • Chương 82: Ngũ viên liều chết can vua ngô khoái qúi lập mưu về nước vệ
 • Chương 83: Diệp công khởi binh đánh vu thắng câu tiễn báo thù giết phù sai
 • Chương 84: Trí bá tháo nước vào tấn dương dự nhượng đánh áo triệu tương tử
 • Chương 85: Vì việc nước, nhạc dương bỏ con hại tiền dân, hà bá lấy vợ
 • Chương 86: Ngô khởi giết vợ cầu quan trâu kỵ gẩy đàn làm tướng
 • Chương 87: Vệ ưởng hết lòng giúp hiếu công qủi cốc truyền phép cho tôn tẫn
 • Chương 88: Tôn tẫn giả điên thóat nạn bàng quyên bại trận quế lăng
 • Chương 89: Vạn cây nỏ bắn chết bàng quyên năm con trâu phân thây thương ưởng
 • Chương 90: Tô tần làm tướng sáu nước trương nghi tức giận sang tần
 • Chương 91: Nhường ngôi báu, yên khoái hại mình dâng đất dối, trương nghi lừa sở
 • Chương 92: Cậy sức khỏe, vua tần gãy chân mưu mưu lừa, vua sở chạy trốn
 • Chương 93: Triệu chủ phụ chết đói cung sa khâu mạnh thường quân ra thóat cửa hàm cốc
 • Chương 94: Thử mạnh thường, phùng hoan gõ gươm hát đánh kiệt tống, vua tề hợp đại binh
 • Chương 95: Nhạc nghị diệt tề thống đại quân điền đan phá yên thả trâu lửa
 • Chương 96: Lạn tương như hai lần khuất vua tần mã phục quân một mình giải vây triệu
 • Chương 97: Phạm chuy gỉa chết trốn sang tần tu giả thoát tội bỏ về nguỵ
 • Chương 98: Vua tần đòi thủ cấp nguỵ tề bạch khởi chôn mấy vạn quân triệu
 • Chương 99: Võ an quân có công bị chết oan lã bất vi lập kế buôn ngôi báu
 • Chương 100: Lỗ trong liên quyết không chịu tôn tần tín lăng quân trộm binh phù cứu triệu
 • Chương 101: Tần Vương Diệt Chu dời Chin Đỉnh Liêm Pha Chém Tướng Bại Quân Yên
 • Chương 102: Đạo Hoa âm, Mông Ngao Bị Thua Sông Hồ Lư, Kịch Tân Tự Tử
 • Chương 103: Lý quốc cữu tranh quyền giết hoàng yết phàn ô kỳ truyền lệnh đánh vua tần
 • Chương 104: Cam la còn bé làm quan lớn lao ái gian dâm loạn cung tần
 • Chương 105: Mao Tiên Cởi áo Can Vua Tần Lý Mục Dùng Kế Lui Hoàn Xỉ
 • Chương 106: Vương ngao phản gián giết lý mục điền quang đâm cổ tiến kinh kha
 • Chương 107: Dâng địa đồ kinh kha náo tần đình bàn binh pháp vương tiễn thay lý tín
 • Chương 108: Kiêm sáu nước thống nhất thiên hạ lên ngôi báo tự xưng thủy hoàng
 • Tuyệt tác văn chương phản ánh một gia đoạn 550 năm bão táp của lịch sử Trung Hoa từ Xuân Thu đến Chiến Quốc, hàm chứa những vấn đề phổ biến và sâu xa của nhân loại. Bộ tiểu thuyết sánh ngang cùng với Tam quốc diễn nghĩa, vượt lên đứng đầu những bộ tiểu thuyết lịch sử thời Minh – Thanh.

  “Đọc bộ sách này bằng mấy mươi sách khác” – Khuyết danh

  “…Một bức họa bao la về một thời kì lịch sử cổ đại rộng lớn của Trung Hoa” – Cao Xuân Huy

  “Đọc Đông Chu liệt quốc, người đọc sẽ thích thú được biết những điều bí mật trong cung đình mà sử sách nhà nước xưa không bao giờ nói đến” – Lê Huy Tiêu Lê Đức Niệm

  Có thể bạn thích sách  Nhục Bồ Đoàn