Cinque Terre

Cao Thủ “Đổi Đen Thay Trắng”

Tác giả :
Thể Loại : Huyền bí - Giả Tưởng
Đọc Online

Danh sách chương


 • Quyển 1 – Chương 1
 • Quyển 1 – Chương 2
 • Quyển 1 – Chương 3
 • Quyển 1 – Chương 4
 • Quyển 1 – Chương 5
 • Quyển 1 – Chương 6
 • Quyển 1 – Chương 7
 • Quyển 1 – Chương 8
 • Quyển 1 – Chương 9
 • Quyển 1 – Chương 10
 • Quyển 1 – Chương 11: Phiên ngoại
 • Quyển 2 – Chương 1
 • Quyển 2 – Chương 2
 • Quyển 2 – Chương 3
 • Quyển 2 – Chương 4
 • Quyển 2 – Chương 5
 • Quyển 2 – Chương 6
 • Quyển 2 – Chương 7
 • Quyển 2 – Chương 8
 • Quyển 2 – Chương 9
 • Quyển 2 – Chương 10
 • Quyển 3 – Chương 1
 • Quyển 3 – Chương 2
 • Quyển 3 – Chương 3
 • Quyển 3 – Chương 4
 • Quyển 3 – Chương 5
 • Quyển 3 – Chương 6
 • Quyển 3 – Chương 7
 • Quyển 3 – Chương 8
 • Quyển 3 – Chương 9
 • Quyển 4 – Chương 1
 • Quyển 4 – Chương 2
 • Quyển 4 – Chương 3
 • Quyển 4 – Chương 4
 • Quyển 4 – Chương 5
 • Quyển 4 – Chương 6
 • Quyển 4 – Chương 7
 • Quyển 4 – Chương 8
 • Quyển 4 – Chương 9
 • Quyển 4 – Chương 10
 • Quyển 4 – Chương 11: Phiên ngoại
 • Quyển 5 – Chương 1
 • Quyển 5 – Chương 2
 • Quyển 5 – Chương 3
 • Quyển 5 – Chương 4
 • Quyển 5 – Chương 5
 • Quyển 5 – Chương 6
 • Quyển 5 – Chương 7
 • Quyển 5 – Chương 8
 • Quyển 5 – Chương 9
 • Quyển 5 – Chương 10
 • Quyển 6 – Chương 1
 • Quyển 6 – Chương 2
 • Quyển 6 – Chương 3
 • Quyển 6 – Chương 4
 • Quyển 6 – Chương 5
 • Quyển 6 – Chương 6
 • Quyển 6 – Chương 7
 • Quyển 6 – Chương 8
 • Quyển 6 – Chương 9
 • Quyển 6 – Chương 10
 • Quyển 7 – Chương 1
 • Quyển 7 – Chương 2
 • Quyển 7 – Chương 3
 • Quyển 7 – Chương 4
 • Quyển 7 – Chương 5
 • Quyển 7 – Chương 6
 • Quyển 7 – Chương 7
 • Quyển 7 – Chương 8
 • Quyển 7 – Chương 9
 • Quyển 7 – Chương 10
 • Quyển 7 – Chương 11
 • Quyển 7 – Chương 12
 • Quyển 7 – Chương 13
 • Quyển 7 – Chương 14
 • Quyển 8 – Chương 1
 • Quyển 8 – Chương 2
 • Quyển 8 – Chương 3
 • Quyển 8 – Chương 4
 • Quyển 8 – Chương 5
 • Quyển 8 – Chương 6
 • Quyển 8 – Chương 7
 • Quyển 8 – Chương 8
 • Quyển 8 – Chương 9
 • Quyển 8 – Chương 10
 • Quyển 8 – Chương 11
 • Quyển 8 – Chương 12
 • Quyển 8 – Chương 13
 • Quyển 8 – Chương 14
 • Quyển 8 – Chương 15
 • Quyển 8 – Chương 16
 • Quyển 8 – Chương 17
 • Quyển 8 – Chương 18
 • Quyển 8 – Chương 19
 • Quyển 8 – Chương 20
 • Quyển 8 – Chương 21
 • Quyển 8 – Chương 22
 • Quyển 8 – Chương 23
 • Quyển 8 – Chương 24
 • Quyển 8 – Chương 25
 • Quyển 9 – Chương 1
 • Quyển 9 – Chương 2
 • Quyển 9 – Chương 3
 • Quyển 9 – Chương 4
 • Quyển 9 – Chương 5
 • Quyển 9 – Chương 6
 • Quyển 9 – Chương 7
 • Quyển 9 – Chương 8
 • Quyển 9 – Chương 9
 • Quyển 9 – Chương 10
 • Quyển 9 – Chương 11
 • Quyển 9 – Chương 12
 • Quyển 10 – Chương 1
 • Quyển 10 – Chương 2
 • Quyển 10 – Chương 3
 • Quyển 10 – Chương 4
 • Quyển 10 – Chương 5
 • Quyển 10 – Chương 6
 • Quyển 10 – Chương 7
 • Quyển 10 – Chương 8
 • Quyển 10 – Chương 9
 • Quyển 10 – Chương 10
 • Quyển 10 – Chương 11
 • Quyển 10 – Chương 12
 • Quyển 10 – Chương 13
 • Quyển 10 – Chương 14
 • Quyển 11 – Chương 1
 • Quyển 11 – Chương 2
 • Quyển 11 – Chương 3
 • Quyển 11 – Chương 4
 • Quyển 11 – Chương 5
 • Quyển 11 – Chương 6
 • Quyển 11 – Chương 7
 • Quyển 11 – Chương 8
 • Quyển 11 – Chương 9
 • Quyển 11 – Chương 10
 • Quyển 11 – Chương 11
 • Quyển 11 – Chương 12
 • Quyển 11 – Chương 13
 • Quyển 12 – Chương 1
 • Quyển 12 – Chương 2
 • Quyển 12 – Chương 3
 • Quyển 12 – Chương 4
 • Quyển 12 – Chương 5
 • Quyển 12 – Chương 6
 • Quyển 12 – Chương 7
 • Quyển 12 – Chương 8
 • Quyển 12 – Chương 9
 • Quyển 12 – Chương 10
 • Quyển 13 – Chương 1
 • Quyển 13 – Chương 2
 • Quyển 13 – Chương 3
 • Quyển 13 – Chương 4
 • Quyển 13 – Chương 5
 • Quyển 13 – Chương 6
 • Quyển 13 – Chương 7
 • Quyển 13 – Chương 8
 • Quyển 14 – Chương 1
 • Quyển 14 – Chương 2
 • Quyển 14 – Chương 3
 • Quyển 14 – Chương 4
 • Quyển 14 – Chương 5
 • Quyển 14 – Chương 6
 • Quyển 14 – Chương 7
 • Quyển 14 – Chương 8
 • Quyển 14 – Chương 9
 • Quyển 14 – Chương 10
 • Quyển 14 – Chương 11
 • Quyển 14 – Chương 12
 • Quyển 14 – Chương 13
 • Quyển 14 – Chương 14
 • Quyển 14 – Chương 15
 • Quyển 15 – Chương 1
 • Quyển 15 – Chương 2
 • Quyển 15 – Chương 3
 • Quyển 15 – Chương 4
 • Quyển 15 – Chương 5
 • Quyển 15 – Chương 6
 • Quyển 15 – Chương 7
 • Quyển 15 – Chương 8
 • Quyển 15 – Chương 9
 • Quyển 15 – Chương 10
 • Quyển 15 – Chương 11
 • Quyển 15 – Chương 12
 • Quyển 15 – Chương 13
 • Quyển 16 – Chương 1: Giáo chủ ma giáo cùng thánh tăng.
 • Quyển 16 – Chương 2
 • Quyển 16 – Chương 3
 • Quyển 16 – Chương 4
 • Quyển 16 – Chương 5
 • Quyển 16 – Chương 6
 • Quyển 16 – Chương 7
 • Quyển 16 – Chương 8
 • Quyển 16 – Chương 9
 • Quyển 16 – Chương 10
 • Quyển 16 – Chương 11
 • Quyển 17 – Chương 1: Yêu hồ Và Nhiếp chính vương
 • Quyển 17 – Chương 2
 • Quyển 17 – Chương 3
 • Quyển 17 – Chương 4
 • Quyển 17 – Chương 5
 • Quyển 17 – Chương 6
 • Quyển 17 – Chương 7
 • Quyển 17 – Chương 8
 • Quyển 17 – Chương 9
 • Quyển 17 – Chương 10
 • Quyển 18 – Chương 1
 • Quyển 18 – Chương 2
 • Quyển 18 – Chương 3
 • Quyển 18 – Chương 4
 • Quyển 18 – Chương 5
 • Quyển 18 – Chương 6
 • Quyển 18 – Chương 7
 • Quyển 19 – Chương 1: [phiên ngoại] tuần trăng mật ở tinh cầu thú nhân 1
 • Thể loại: Đam mỹ, xuyên nhanh, sảng văn, khoái xuyên, cường cường, linh hồn chuyển đổi, ảo tưởng không gian, đa dạng công thụ, bàn tay vàng chắc khỏe, nhiệt liệt đề cử
  Chuyển ngữ: Phong Lưu, Erale, Tiểu Cát, Chuối
  Beta: BuBu, Tiểu Cát, Cúc kiên cường

  Một hack cơ khi bị Chủ Thần nhìn trúng thì sẽ chỉ làm nhân vật phản diện suốt mấy nghìn năm, kiếp nào cũng sẽ tìm đến con đường chết, rơi vào kết cục bi thảm.

  Rốt cuộc một ngày kia cũng thoát khỏi sự khống chế của hệ thống phản diện, hắn quyết định điều tra ngược lại để báo thù, nhằm thay đổi vận mệnh. 

  Dù nội tâm có rữa nát như thế nào đi chăng nữa thì ngoài mặt, hắn vẫn phải luôn đứng trên chuẩn mực đạo đức cao nhất.

  Có thể bạn thích sách  Những bí ẩn cuộc đời